Hétszínvirág Művészeti ÓvodaHétszínvirág Művészeti Óvoda

EU projekt


HEFOP

Óvodánk a Humán Fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be, melynek célja: A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1 intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő igazgatósága

A pályázaton csak a HEFOP 3.1.2 és 3.1.3 alintézkedés kiírásain támogatott közoktatási intézmények vehettek részt, a program végrehajtásában érintett óvodai csoportokban, azokon a kompetencia területeken, amelyekre a támogatott pályázati projekt megvalósítása vonatkozott.

A pályázat tartalmának összhangban kell lennie a HEFOP 3.1. intézkedés nyertes pályázata nyomán a közoktatási intézmény által módosított pedagógiai programmal.

Nevelőtestületünk 2005-ben a Közép-magyarországi régióban létrehozott konzorcium tagjaként sikerrel pályázott az innovációnak számító kompetencia alapú óvodai programcsomag tesztelésére és a helyi nevelési programunkba való beépítésére. Óvodánkban négy csoport kapott erre lehetőséget. Így sikerrel pályázhattunk a HEFOP 3. 1. 3/B-09/03. projektre.

Benyújtott projektünk címe: A maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvodában a kompetencia alapú óvodai nevelés megvalósítását segítő eszközi elemek fejlesztése

A projekt célja

Rövid távú konkrét cél

A projekt során beszerzésre kerülnek azon speciális eszközök, amelyek szükségesek a kompetencia alapú programcsomag magasabb szintű megvalósításához.

Hosszabb távú, általános cél

 • sokoldalúbb személyiségfejlesztés
 • a gyermekek általános képzettségi szintjének javítása
 • az egész életen át tartó tanulás igényének kialakítása már egész kicsi korban
 • a társadalmi beilleszkedés elősegítése
 • környezettudatos magatartás kialakítása

Projekt célcsoportjai

 • A pedagógusok, akik a változatos eszközök segítségével bővítik módszertani lehetőségeiket
 • Az óvodánkba járó gyerekek, akiknek azon készségek és képességek magas szintű fejlesztésére nyílik lehetőség, amelyek megkönnyítik az iskolai életmódra való felkészülést

A projekt fenntartására, eredményeinek továbbvitelére vonatkozó terveink

Szerződésben vállalt kötelezettségünk a program fenntarthatósága a pályázati ciklus lezárta után öt évig, 2013-ig.

Módosított helyi nevelési programunk tartalmazza a kompetencia alapú óvodai programcsomag elemeit. Nevelőmunkánk során a pályázatban igényelt eszközöket folyamatosan használják óvodásaink.

A HEFOP 3.1.2 pályázat keretében óvodapedagógusaink egy része birtokába juthatott a kompetencia alapú óvodai programcsomag használatát segítő ismereteknek. Szándékunkban áll a projekt keretében megvalósuló tapasztalatokat a projektbe be nem vont óvodai csoportoknál is hasznosítani, továbbfejleszteni.

A támogatási szerződés 2009. június 4-én került aláírásra.

A projekt sikerességének köszönhetően az alábbi eszközök beszerzése valósulhat meg:

 • Külső világ tevékeny megszerettetése, megismertetése: homok-víz terepasztalok, nagyítók, látcsövek, kisméretű kerti szerszámok (lombseprű, gereblye, lapát)
 • Mese, vers, dramatikus játék: meseládikók (alapegységek +bábos egységek + kreativitást fejlesztő egységek)
 • Mozgás, mozgásos játékok: nagymozgást és egyensúlyérzéket fejlesztő eszközök ( kötelek, labdák, hulahoppkarikák különböző méretben, billenő rácshinta, testhenger család)

Ezen eszközök beszerzésével még fejlesztőbb környezet létrehozására nyílik lehetőség, s így gyermekeink az óvodáskor végére nyitottabbá válnak, jó kommunikációs készséggel, és a szerteágazó ismeretanyagnak köszönhetően egymásra épített tudásanyaggal kerülnek az iskolába.

Az oldal tetejére »


TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028

Adventi várakozás a Katica csoportban

Miről mesélnek a könyvek?

Az oldal tetejére »


KMOP

Szakmai nap

Egy héttel a Hétszínvirág Művészeti Óvoda átadása után szakmai napot rendeztünk a művészeti nevelés szerepéről az óvodában.

Tabányi Pál megnyitó beszédében utalt arra, hogy végre Maglód város valamennyi oktatási intézményében a 21. század követelményeinek megfelelő körülmények között zajlik az oktatás-nevelés. Kiemelte a nevelőtestület innovatív gondolkodásmódját, az iskolával együtt alapított Térségi Iskola- és Óvoda fejlesztőközpont szerepét.

Bácskai Erzsébet gyermekpszichológus "A művészeti nevelés hatása a kisgyermekekre" című előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a mai anyagias világban mennyire fontos, hogy a gyermekekkel együtt született szépre való fogékonyságot tovább fejlessze a szülői ház mellett az intézményes nevelés. A most átadott új óvodában a feltételek (személyi és tárgyi) adottak ahhoz, hogy óvodásainkat tudatos nevelésünknek köszönhetően a művészetek eszközei segítségével a négy alapértékre (jó, igaz, szép, szent) megtanítsuk.

Bár kultúránk dominánsan "balféltekés" vagyis a verbalitásra helyezi a hangsúlyt az ének-zenei nevelés a jobb agyféltekét jobban serkenti, így hatva a kreativitás, az érzelmek, a humor fejlődésére.

A művészet rengeteget segíthet az élet mindennapi, de problémás eseményeinek feldolgozásában, mivel azoknak a gyerekeknek, akik a művészeteken nőnek fel lelkiviláguk érettebb, edzettebb lesz, a nehézségeket könnyebben tudják venni.

Kormányné Müller Zsuzsanna a szülői közösség elnöke előadásában szülői tapasztalatát osztotta meg a hallgatósággal. Hangsúlyozta, hogy ugyan az intézményi nevelés a családi nevelés kiegészítője, mennyire fontos a gyermekekben rejlő adottságok kibontakoztatásához a művészetek eszközeit felhasználó fejlesztő környezet, amit nagyon sok kisgyermek igazán csak az óvodában tapasztal meg. Négy gyermekes anyukaként látja, hogy a művészeti nevelés milyen hatással van a gyermekek figyelemmegosztására, koncentrációjára, kitartására.

Papp Lászlóné művészeti bázis óvodavezető a projektpedagógia jelentőségéről tartott előadásában felhívta figyelmünket arra, hogyan lehet épületünk műszaki adottságait a gyermekek fejlesztése érdekében úgy felhasználni, hogy nevelési programunk szellemiségét megőrizzük. Videó bejátszása gyakorlatban is bemutatta az anyák napi projekt kapcsán a művészeti nevelés három területét az irodalmat, a zenét és a képzőművészetet. Kiváló példát láttunk arra, hogyan lehet egy témát úgy feldolgozni, hogy a gyermekek aktív, cselekvő részvételére alapozunk ("éld át, tapasztald meg"). A projekt során készített videó felvételek többszöri megtekintése segítségével a gyermekek újra meg újra átélhetik a szép élményeket.

Ternainé Fodor Mariann közoktatási szakértő "A művészeti és a kompetencia alapú nevelésről" tartott előadásában hallhattuk, hogy e két nevelés együttese hogyan biztosít a gyerekek számára önfeledt, boldog gyermekkort, hiszen:

 • kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak;
 • kedvük, igényeik szerint mozoghatnak térben és időben, zenében és festésben;
 • átélhetik a mesék, a versek szárnyaló világát;
 • átérezhetik a hagyományok üzenetét;
 • bábozhatnak, dramatizálhatnak;
 • nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő világról, a természet csodáiról, a számok, mennyiségek birodalmáról;
 • játszva tanulnak egymástól és a felnőttektől;
 • kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják.

A KMOP pályázat keretében tartott szakmai napon részt vevő óvodapedagógusok ismereteik felfrissítésével, új hasznos információk birtokában térhettek haza.

Az oldal tetejére »